Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla internet kullanımı için doldurulan hotspot kullanıcı paneli hakkında Şehir Sende tarafından hazırlanmıştır.

İnternet kullanımı için doldurulan hotspot kullanıcı paneli aracılığıyla paylaştığınız telefon numarası ve internet kullanımına dair trafik bilgileriniz ile sınırlı olan kişisel verileriniz, sunulan internet hizmetinde veri sorumlusunun güvenliğinin sağlanabilmesi ve 5651 sayılı Kanun gereği trafik bilgilerinin kaydedilmesi zorunluluğunu yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nin 5. maddesinde yer alan, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” madde 5’e göre, Merkez Mah. Kelle İbrahim Cad. No:28 Beykoz/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

Şehir Sende'yi Şimdi İndir!

Topluluğumuza katıl ve şehrini güzelleştirmeye başla.